روحانی: اجرای تفاهمنامه ها، روابط تهران - آستانه را در همه زمینه ها گسترش می دهد