دیدار وزیرامورخارجه آفریقا با رئیس مجلس شورای اسلامی