اظهارات رییسی درباره حادثه مهاباد، فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی و انتخابات مجلس