دشمنان انقلاب با دروغ احساسات مردم مهاباد را تحریک کردند/بازداشت افراد مسبب بحران در مهاباد