بانوان طلبه، پرچمداران دفاع از ارزش های اسلامی هستند