استقبال از باقری در روز تعجب بازیکنان پرسپولیس از دیدن قطار در ورزشگاه