جدال قهرماني ایران با تيم‌هاي قزاقستان، چین و ازبکستان