موسایی: آثار زیادی داریم که قابلیت ترجمه به فرانسوی را دارند