بررسی برنامه‌های سرپرست جدید کمیته امداد امام خمینی(ره)