اظهارات دادستان کل کشور درباره حادثه مهاباد، فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی و انتخابات مجلس