سرای اهل قلم میزبان 9 نشست در ششمین روز نمایشگاه کتاب