جشنواره طلوع خرداد ، برنامه ای فرهنگی در جهت ارتقای هنر انقلاب است