نمایشگاه پروژه برتر در دانشگاه لرستان برگزار می شود