بی توجهی دیروز ابتکار به هشدارهای وزیر کشاورزی اصلاحات و وااسفاهای امروزش درباره خشکسالی!