بخش تیراندازی اول‌ شخص بازی Star Citizen در زمان انتشار بهتر از نمونه‌ی آلفا خواهد بود