هلال احمر نشانگر فعالیت های ارزشی نظام جمهوری اسلامی است