430 میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی مهران هزینه شده است