پاسخ انجمن ناشران بین الملل به ناشر دانشگاهی/ بن حمایتی صحت سنجی می شود