آخرین اخبار از پرونده‌ اتوبوس اسکانیا، خبرنگاران واشنگتن پست، رئیس دانشگاه امیرکبیر و مرکز چشم‌پز