آفریقای جنوبی: تحریم ایران بر همه ما تأثیر منفی دارد