در پي ساخت راکتور تحقيقاتي در دانشگاه علوم و تحقيقات هستيم