الجزیره:آیا مصوبه‌کنگره‌آمریکا می تواند مذاکرات ایران را نابود کند؟