بررسی تصویب کلیات طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها در کمیسیون عمران