رونمایی از 1200 تخته فرش نفیس ایرانی در مرکز اسناد ملی ایران