نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف در جامعه اسلامی ضروری است/ مدیریت مصرف در کشور مظلوم واق