معلمين بنيانگذار سند چشم انداز عالم بشريت هستند / جهادگر عرصه علم کسی است كه با مال و جان خود در اين عر