دومین شکست پیاپی پتروشیمی از مهرام/ آه میتف پترو را گرفت!‌