(تصویر) حمایت عبدالله صالح از انصارالله مقابل خرابه‌های منزلش