قالی‌باف: در جای جای اقدامات شهرداری توجه به موضوع امام(ره) نمود دارد