رژیم سعودی در‌ حد و اندازه ای نیست که در مقابل ایران بایستد