آغاز مسابقات ورزشي کشور هاي خواهر خوانده در دورشته واليبال نشسته و بسکتبال