تمایل مردم به خواننده‌هایی که شبیه زنان می‌خوانند!