تيم هاي ملي ايران و آلمان اردوي مشترک برگزار مي کنند