اعلام همکاری مجلس جهت تشکیل شورای عالی کتاب و کتابخوانی