۶۰ درصد بن های نمایشگاه کتاب در بخش ناشران دانشگاهی خرج شد