پوشش زنده/ تساوی ۷ بازی همزمان و گل زودهنگام تراکتورسازی تا دقیقه ۷