حقوق ماهانه 100 میلیون تومانی برای مدیری که دورکار است!