صلح و دوستي هدف اصلي برگزاري مسابقات ورزشي کشور هاي خواهر خوانده