بازدید فرماندار گالیکش از محل طرح‌های تحقیقاتی ترویجی گندم و کلزا