بزرگترین بیمارستان هسته‌ای منطقه را می‌سازیم/ نمی‌خواهیم به هرقیمتی به نتیجه برسیم/ عده‌ای با نام