اخلاق و معرفت ورزشی ‌باید در بین ورزشکاران ترویج یابد