تاج: انتخاب پدیده‌های لیگ دخالت در کار تیم ملی نیست