تداوم اولویت‌دهی تخصیص ارز مبادله ای به مواد اولیه