استخدام جدید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی ایران در سراسر کشور