چرا مسئولان بانک مرکزی گذاشتند 575 بدهکار بانکی ایجاد شود، مگر مقررات را نمی‌دانستند