اعدام، پایان رابطه پنهانی دخترعمو و پسرعموی جنایتکار