فرماندار:اعتباربرای بازسازی اماکن زلزله زده آبدانان تامین می شود