بحرینی‎های مقیم لندن مقابل دفتر نخست وزیر انگلیس تجمع کردند