تصویب کلیات طرح ساماندهی خدمات‌رسانی به روستاها در کمیسیون عمران