۵۰ میلیارد تومان اعتبار نهاده‌ها صرف واردات پرتقال شد/ بابت تأخیر در پرداخت مطالبات ذرت‌کاران عذرخ